WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach turystyczny organizowanych przez Biuro Podróży BIESZCZADER sp. z o.o.

I. ZASADY OGÓLNE

1. BIESZCZADER sp. z o.o. zwane dalej Biurem Podróży, z siedzibą w Mokre 54, 38-542 Rzepedź jest Organizatorem Turystyki zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami i jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych woj. podkarpackiego pod numerem 10502. Biuro oświadcza, że posiada prawo do organizowania imprez turystycznych na podstawie zezwolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego o numerach 252/17. Prawa i obowiązki Uczestników oraz Biura określają wydane w oparciu o art. 385 (1) KC oraz o Ustawę o usługach turystycznych z dnia  29.08.1997 r.: „Umowa o udział w imprezie turystycznej” zwana dalej Umową „Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży BIESZCZADER”.

2. Biuro Podróży BIESZCZADER oświadcza, że jako organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową dotyczącą pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną, nr 1136197742 udzieloną przez „UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.” na okres 21.02.2021 – 20.02.2022 r.

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy Klienta z Biurem następuje po zapoznaniu się przez Uczestnika z przesłaną ofertą lub zawartą na stronie internetowej (dotyczy klientów indywidualnych wybierających się na wycieczki 1-dniowe), Warunkami uczestnictwa i informacjami szczegółowymi, które są integralną częścią umowy. Podpisanie Umowy stanowi wyrażenie zgody na postanowienia niniejszych warunków oraz zakres świadczeń określonych w ofercie.

2. Dane osobowe zawarte w Umowie podlegają ochronie przez Biuro zgodnie z prawem. Jednakże, w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika, mogą one być przetwarzane i wykorzystywane przez Biuro do przesyłania materiałów informacyjnych. W przypadku braku stosownej zgody Biuro zobowiązuje się do wykorzystania tych danych tylko w sprawach koniecznych dla realizacji imprezy.

3. Uczestnikiem imprezy są osoby objęte zgłoszeniem i osoba podpisująca umowę. Zgłoszenie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione. Imienna lista uczestników powinna być dostarczona nie później niż 7 dni roboczych przed terminem imprezy.

4. Uczestnik został zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Uczestnik odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i jego obciążają ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do ww. postanowień.

5. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie oraz dokonać określonych w Umowie wpłat na Imprezę. Niedostarczenie niezbędnych dokumentów lub brak wpłat, pomimo skierowanego przez Biuro wezwania do uzupełnienia dokumentów lub zapłaty, traktowane będzie jak rezygnacja z udziału w imprezie, do której stosuje się odpowiednio zapisy punktu VI.2 niniejszych warunków uczestnictwa.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę wg następujących zasad:
a) przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokości podanej na ofercie Imprezy
b) do 30 dni przed rozpoczęciem Imprezy dopłata do kwoty 100 % ceny Imprezy
c) jeżeli klient zapisuje się na 30 dni lub krócej przed imprezą, wpłaca całą kwotę Imprezy.

2. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest odstępstwo od tej zasady. Wówczas w Umowie zostaną określone inne terminy wpłat.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA i KLIENTA

1. Biuro zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z Warunkami, ofertą i zgłoszeniem.

2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za działanie i decyzje organów administracji państwowej i placówek konsularnych, np. niewydanie paszportu lub wizy w terminie umożliwiającym wzięcie udziału w imprezie.

3. W przypadkach koniecznych Biuro zastrzega sobie prawo zmiany warunków Umowy: ceny lub programu i ma obowiązek zawiadomić o tym klienta ustnie lub pisemnie, nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wzrost cen może nastąpić w przypadku: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrostu kursów walut. Uczestnik powinien poinformować Biuro o akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji w ciągu 3 dni od otrzymania zawiadomienia. Wzrost ceny upoważnia klienta do odstąpienia od umowy i uzyskania zwrotu całości kwoty wpłaconej do Biura. Biuro zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy wielodniowej z powodu niewystarczającej ilości osób do 10 dni przed rozpoczęciem Imprezy, a w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako „siła wyższa”. W przypadku wycieczek 1-dniowych dla klientów indywidualnych termin odwołania imprezy wynosi 12 godzin przed realizacją. Wystarczająca liczba osób to 30 osób w autokarze i 15 osób w busie.

4. Odwołanie imprezy z przyczyn leżących po stronie Organizatora wiąże się z obowiązkiem przedstawienia Klientowi oferty zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że Klient zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub ze zwrotem uiszczonych przez Klienta kwot bez potrąceń. Przy czym zwrot wpłat stanowi ostateczne rozliczenie pomiędzy nim, a Biurem. Wybór jednej z dwóch powyższych możliwości następuje w formie pisemnej. Wyboru dokonuje Klient.

5. Uczestnicy wycieczek poza granicami Unii Europejskiej zobowiązani są do posiadania ważnych paszportów i wymaganych wiz.

6. Uczestników imprezy obowiązują przepisy celno-dewizowe polskie, krajów tranzytowych i docelowych.

7. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Biura umożliwiającym realizację programu imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w umowie i ofercie. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz dotyczących bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia z pozwem przez Biuro. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do Biura, innych uczestników, hoteli, linii lotniczych itp.

V. UBEZPIECZENIE

1. Uczestnicy imprez organizowanych przez Biuro są ubezpieczeni w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., adres: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa w zależności od kierunku imprezy w zakresie:
a) imprezy krajowe 1-dniowe: NNW inwalidztwo 5 000 zł, NNW śmierć 2 500 zł

b) imprezy krajowe wielodniowe: NNW inwalidztwo 10 000 zł, NNW śmierć 5 000 zł
c) imprezy zagraniczne 1-dniowe: KL 5 000 €, NNW 2 000 €
d) imprezy zagraniczne wielodniowe: KL 10 000 €, NNW 2 000 €
e) imprezy narciarskie: KL + Assistance 10 000€, Koszty Ratownictwa 5 000€, NNW 2 000 €, bagaż podróżny 200€, OC sportowe 10 000 €, sprzęt sportowy 700€

2. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia” dostępnymi na stronie www.uniqa.pl

3. Zawierając umowę uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych.

4. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń.

5. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia, odbywa się tylko w granicach polisy ubezpieczeniowej i bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym.

VI. REZYGNACJA Z IMPREZY lub ZMIANA TERMINU

1. Rezygnacje z udziału w imprezie przed jej rozpoczęciem podejmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Za datę wpływu przyjmuje się dzień jej wpływu do Biura. Jeżeli klient odstępując od umowy, wskaże inną osobę spełniającą warunki uczestnictwa w danej imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która podejmie obowiązki wynikające z tej umowy, jednakże nie później niż do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, biuro nie będzie żądało żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy.

2. W przypadku rezygnacji uczestnika z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić organizatorowi udokumentowane koszty związane z realizacją imprezy. Koszty te zostaną wyliczone indywidualnie dla każdego klienta – proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

3. Biuro ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 30 dni od daty rezygnacji uczestnika lub daty uznania reklamacji.

VII. REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia uchybień w trakcie realizacji imprezy, Uczestnik ma prawo i obowiązek poinformowania pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura o spostrzeżonych uchybieniach oraz do żądania podjęcia środków zaradczych. Niezależnie od zawiadomienia o uchybieniach Uczestnik może złożyć organizatorowi turystyki reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacja Uczestnika powinna być sporządzona w formie pisemnej i doręczona listem poleconym na adres siedziby Biura. Wszystkie reklamacje rozpoznawane będą w terminie do 30 dni od dnia wpłynięcia do Biura, a w razie złożenia reklamacji na ręce pilota lub rezydenta w trakcie imprezy turystycznej w terminie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej.

2. Podstawą reklamacji Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają wyłącznie z działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub zaniechań osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem siły wyższej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Warunkami, mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.

Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiązują od dnia 01.01.2018 roku.

Terminy wycieczki Wybierz dzień i zarezerwuj miejsca

Tagi:

Realizacja: Obsługa-Medialna.pl